You are here:

JA slide show

Video bình chữa cháy tự động Faucon

  
FAUCON chữa cháy tự động
FAUCON ném trực tiếp vào đám cháy:

 

FAUCON chữa cháy chất lỏng: FAUCON chữa cháy bếp lửa:
 

Video

Liên kết